088-4440300 info@parckmeidoorn.nl

Privacyverklaring

Goedhuis is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door Goedhuis en aan haar gelieerde vennootschappen.

Contactgegevens

Goedhuis B.V.
Grotenoord 22,
3341 LT Hendrik-Ido-Ambacht

Telefoon: 088 444 0300
E-mailadres: info@goedhuis.nl

De persoonsgegevens die wij verwerken
Goedhuis verwerkt jouw persoonsgegevens als je contact hebt (gehad) met Goedhuis, bijvoorbeeld omdat je gebruik maakt van onze diensten en omdat wij gebruik maken van jouw diensten als leverancier en/of omdat je de persoonsgegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij van je verwerken, afhankelijk van de diensten en/of goederen die wij aan jou leveren en/of de diensten en/of goederen die wij bij je afnemen:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Contactgegevens
– Geslacht
– Legitimatiebewijs
– Financiële gegevens (zoals je hypotheekofferte)
– Betaalgegevens
– KvK inschrijfnummer
– BTW nummer
– IP-adres (laatste octet gemaskeerd)
– Locatiegegevens
– Gegevens over je activiteiten op onze website
– Gegevens over je surfgedrag over verschillende websites heen
– Je internetbrowser en apparaattype

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Goedhuis verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doelen, afhankelijk van de diensten en/of goederen die wij aan je leveren en de diensten en/of goederen die wij bij je afnemen:

– Het kunnen aanbieden en leveren van onze diensten en goederen in de breedste zin des woords (zowel online als offline), waaronder begrepen maar niet beperkt tot: het uitbrengen en opvragen van offertes, alsmede het aangaan en uitvoeren van (een) aannemingsovereenkomst(en) strekkende tot het realiseren van (een) woning(en).
– Het verzenden van onze nieuwsbrief en/of overige promotionele informatie
– Het telefonisch en/of per e-mail contact met je kunnen opnemen
– Het informeren over wijzigingen van diensten en producten
– Het gedrag op onze website te analyseren om daarmee onze website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op de getoonde voorkeuren

Goedhuis verwerkt jouw persoonsgegevens op basis van de volgende grondslagen, afhankelijk van de dienste en/of goederen die wij aan je leveren en/of de diensten en/of goederen die wij bij je afnemen:

– Op basis van jouw toestemming
– Ter uitvoering van een overeenkomst
– Om te voldoen aan een wettelijke verplichting
– Ter behartiging van een gerechtvaardigd belang, namelijk een (commercieel) bedrijfsbelang: de verwerking van je gegevens is noodzakelijk om onze bedrijfsactiviteiten te verrichten. Wij wegen telkens ons belang af tegen jouw privacybelang. Zodra je privacybelang zwaarder weegt dan ons belang, zullen wij jouw gegevens niet langer verwerken

Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren
Goedhuis bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor wij jouw gegevens verzamelen, tenzij wij op grond van een wettelijke bepaling verplicht zijn de gegevens langer te bewaren.

Delen van persoonsgegevens met derden
Goedhuis verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend aan derden verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met je of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te respecteren. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Goedhuis blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies
Goedhuis gebruikt technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van jouw computer, tablet of smartphone. Goedhuis gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren en/of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door Goedhuis. Ook heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij van je beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, bijvoorbeeld een door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@Goedhuis.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie jouw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek. Goedhuis wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Goedhuis neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je het idee hebt dat je gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@goedhuis.nl.

Wijzigingen in het privacybeleid
Goedhuis behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring en haar daarin opgenomen privacybeleid aan te passen. Elke aanpassing zal op deze pagina bekend worden gemaakt. Goedhuis adviseert je dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er aanpassingen zijn doorgevoerd.

Deze privacyverklaring is bijgewerkt op 14 December 2020.

Contactgegevens

Goedhuis B.V.
Grotenoord 22,
3341 LT Hendrik-Ido-Ambacht

Telefoon: 088 444 0300
E-mailadres: info@goedhuis.nl